Praktiske informationer

Her kan du læse lidt om Nyborg Friskole – fra A til Å.

 

Nyborg Friskoles ABC

 

 

Certificering af Nyborg friskole som fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil.

Certificering fra UVM

Eleverne vil i 7-10 årgang blive guidet i valg af ungdomsuddannelse. Vi har studievejleder tilknyttet skolen, som i samarbejde med forældre og klasselærere hjælper elever med valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

I vores pædagogiske tænkning skal begynderundervisning i engelsk bygge på leg. Det er vores faste overbevisning, at al undervisning af børn skal indeholde elementer af humor, overraskelse og bevægelse. Eleverne skal være aktive og involverede, og imitation af læreren og den nødvendige gentagelse må aldrig blive kedelig.

Det er blandt andet det, begynderundervisning i engelsk handler om – at få nogle ord og udtryk, som det er en nydelse at kunne sige, synge, lege og kommunikere med. Så er der en god chance for at bevare den lyst og motivation, de fleste børn møder op med, når de skal til at lære engelsk.

Eleverne skal have tilegnet sig et passivt ordforråd, der underbygger forståelsen af det talte sprog. De skal kunne anvende sproget aktivt ved brug af almindelige ord og faste vendinger, så de kan føre en simpel samtale. De skal have forståelse for betydningen af at kunne kommunikere på engelsk og have stiftet bekendtskab med engelsk i autentiske situationer.

 

Ferieplan for skoleåret 2024/2025

 

Se vores årskalender for skoleåret 2024/2025 som pdf.

 

Ferieplan for skoleåret 2024-25 (vi følger Nyborg Kommune)

(Med forbehold for rettelser)

Første skoledag efter sommerferien 2024: Mandag 12. august 2024
Efterårsferie: Lørdag 12. oktober - søndag 20. oktober 2024

Juleferie: Lørdag 21. december 2024 - søndag 5. januar 2025

Vinterferie: Lørdag 8. februar - søndag 16. februar 2025

Påskeferie: Lørdag 12. april - mandag 21. april 2025

Kr. Himmelfartsdag + fridag: Torsdag 29. maj - fredag 30. maj 2025

Grundlovsdag: Torsdag 5. juni 2025

Fridag efter grundlovsdag: Fredag 6. juni 2025

2. Pinsedag: Mandag 9. juni 2025

Sidste skoledag: Fredag 27. juni 2025

Undervisningen følger Undervisningsministeriets læseplaner og undervisningsbeskrivelser, del- og slutmål formuleret i Fælles Mål. Års- og undervisningsplaner findes i Intra.

I forhold til Fælles Mål skal iagttages, at skolen tilbyder:

 • Læsning fra og med 0. klasse
 • Engelsk fra 0. klasse
 • Tysk fra 6. klasse
 • IT i 5. klasse

Lærerne udarbejder årsplaner i alle fag. Årsplanerne er tilgængelige for skolens tilsynsførende. De kan indgå som en del af den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Skolen har tegnet alle de lovpligtige forsikringer, herunder indgår ikke elevforsikringer. I flere situationer vil det derfor være familiens egen forsikring, der skal dække.

Det gælder f.eks. tyveri af elevernes ejendele, hvis en elev kan holdes ansvarlig for ødelæggelse af skolens ting og inventar, eller hvis eleven kommer til skade i skoletiden.

Vi opfordrer derfor forældre til at tegne en indboforsikring og en ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker børnene i skoletiden.

Skolen tilslutter sig folkeskolens fælles mål og slutmål. Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Vi har fået en hjertestarter og er blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole

Det er vores allesammens ansvar at kunne træde til, hvis vi bliver vidne til et hjertestop. Derfor har vi søgt og fået doneret en hjertestarter fra TrygFonden og er samtidig blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole. Som en del af certificeringen underviser vi de større elever på skolen i livreddende førstehjælp. For hvis flere kan yde livreddende førstehjælp, vil flere liv kunne reddes.

Her på skolen uddanner vi vores elever, så de – når de forlader os – har lært livreddende førstehjælp og kan bruge en hjertestarter. Derfor bliver alle elever i de ældste klasser undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i livreddende førstehjælp, så de er klar til at undervise eleverne.

Hvert år falder 4.000 personer i Danmark om med hjertestop uden for hospital. Hvis en lægperson træder til med livreddende førstehjælp, overlever én ud af fem. Hvis ingen træder til, overlever én ud af 20. Så rigtig mange liv kan reddes, hvis flere lærer at træde til med livreddende førstehjælp allerede i folkeskolen.

Vi mener, at det er en vigtig del af børn og unges dannelse, at de bliver rustet til at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop, ligesom det er vigtigt, at eleverne lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden.

Den nye hjertestarter hænger udendørs, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden.

Vi arbejder med evaluering på mange niveauer og planer, og såvel elevernes faglige standpunkt som trivsel vægtes højt og er genstand for løbende evaluering. Vi har valgt at bruge følgende definition af ordet ”evaluering”: Evaluering er en proces, hvor en eller flere personer har en dialog baseret på praktiske erfaringer om kvaliteten af et hvilket som helst forhold.

Evalueringen skal holdes op imod:

– Skolens læseplaner og mål for undervisningen
– Skolens virksomhedsplaner
– Skolens værdigrundlag
– Den enkelte elevs egen formåen, målsætning og udvikling

Vi anvender følgende evalueringer/måder at evaluere på:

• 0.klasse: Børnene sprogscreenes i september måned med materialet ”Sprogvurdering i børnehaveklassen”, udviklet af Center for Børnesprog for Socialministeriet i 2010. Det enkelte barn drøftes på et efterfølgende møde, hvor ledelsen, børnehaveklasseleder, kommende klasselærer, talepædagog, specialundervisningskoordinator og læsevejleder er til stede. Vi sætter fokus på eventuelle ”bekymringsbørn”. I september/oktober måned tager børnehaveklasselederen KTI-kontrolleret tegneiagttagelse på alle børn. I december måned tages gruppetesten ”Bogstavprøve 2”, og læsevejlederen følger op på testen og drøfter tiltag med børnehaveklasselederen. I december/januar holder vi klassekonference med deltagelse af børnehaveklasseleder, SFO leder, læsevejleder, skolens ledelse samt eventuelt støttelærere. Indholdet er en gennemgang af alle klassens elever og deres sociale, personlige og faglige udvikling ud fra bl.a. diverse tests og anden evaluering i efteråret. Ud over ovenstående bliver der evalueret med alle børn jævnligt (ca. hver anden måned). Dette ud fra deres arbejdsplaner, hvor børnene gennem samtale med læreren sætter nye mål for det selvstændige arbejde i timerne, herunder læsning, skrivning og stavning. I den daglige læsning med barnet fører læreren logbog over barnets individuelle læseudvikling. I juni måned er der overleveringsmøde med deltagelse af børnehaveklasseleder og kommende klasselærer. Indholdet er en gennemgang af alle klassens elever og deres sociale, personlige og faglige udvikling.

• Dansklærerne i 1. – 9. klasse tester hvert efterår eleverne i læsning og stavning og ser i fællesskab med læsevejleder på et fremadrettet forløb.

• Matematiklærerne i 1. – 7. klasse tester hvert efterår eleverne i deres klasser og drøfter eventuelle problematikker med skolens matematikvejleder. På denne baggrund tilrettelægges et fremadrettet forløb.

• Ved overgangen fra indskoling til mellemtrin holder vi et overleveringsmøde med deltagelse af klasselærer, kommende lærerteam (mellemtrinnet), specialundervisningskoordinator samt ledelsen. Indholdet er en gennemgang af elevernes sociale, personlige og faglige udvikling.

• Eleverne testes for ordblindhed, hvis dansklæreren oplever, dette er relevant og forældrene ønsker det. Vi anbefaler, at der tidligst testes i 4. klasse. 

• Nationale tests på de årgange og i de fag som Folkeskolen tester i/på.

• Afleveringsopgaver for en vurdering af det faglige udbytte.

• Mindre test stillet af den enkelte faglærer – spørgsmål til bogen/pensum.

• Faglige observationer i timerne.

• Eleverne fremlægger arbejdsresultater for hinanden.

• I udvalgte fag og undervisningsforløb sammenlignes elevernes viden før og efter et undervisningsforløb.

• Vi giver karakterer i dansk fra december termin i 8. klasse – og fra afslutningen af 8. klassetrin giver vi karakter i alle fag. Vi giver standpunktskarakterer 2 gange om året.

• Terminsprøver i 9. og 10. kl.

• Folkeskolens Afgangseksamen og 10. klasseprøven i henhold til UVM bestemmelser i 9. og 10. årgang ved afslutningen af skoleåret.

• Brug af arbejdsplaner, logbog og portefølje i større eller mindre omfang f.eks. i forbindelse med projektopgaver. I den daglige læsning med indskolingsbørnene fører læreren logbog over barnets individuelle læseudvikling.

• Løbende evaluering i lærerteams, hvor vi udveksler erfaringer om klassen og den enkelte elev.

• Den enkelte lærer arbejder kontinuerligt med i årsplaner at beskrive og evaluere såvel indhold som de metoder, der anvendes.

• Lærernes evaluering er genstand for drøftelse ved den årlige medarbejderudviklingssamtale.

• Skolens ledelse tilser løbende læreres undervisning.

• Årlige personlige samtaler imellem klasselærer og klassens elever, hvor elevens faglige udbytte og elevens trivsel evalueres. I indskolingen holdes disse samtaler ca. hver anden måned. Denne evaluering sker ud fra elevernes arbejdsplaner, hvor børnene gennem samtale med læreren sætter nye mål for det selvstændige arbejde i timerne.

• Samtale med de enkelte elever i undervisningen om arbejdsindsats, udbytte mv.

• Samtaler på klassen omkring det sociale liv.

• Klassesamtaler efter et emne/forløb, hvad gik godt, hvad gik knapt så godt osv.

• Klassekonferencer hvor klassens lærere samt skolens ledelse diskuterer, hvordan den enkelte klasse – og elev har det – fagligt/socialt/personligt. Samtalerne finder sted inden årsskiftet. Læsevejleder inddrages. SFO personale inddrages i 0. – 3. klasse. Plan for den enkelte elev og klasse tilrettelægges.

• Klassetrivsel og elevtrivsel måles på netbaseret test.

• For elever med særlige behov udarbejdes en individuel handleplan, hvoraf det fremgår, hvilke test der er taget i dette efterår, hvordan udviklingen har været i forhold til tests taget forrige efterår, en vurdering af om sidste års opsatte mål er indfriet, ny målsætning samt beskrivelse af, hvordan man vil nå de nye mål (indhold og midler).

Nyborg Friskoles IT-strategi og IT-politik (PDF):

IT Strategi Nyborg Friskole

Sikkerhedspolitik Nyborg Friskole

Nyborg Friskoles kostpolitik (PDF):

Nyborg Friskoles Kostpolitik

Referat fra generalforsamling 25. april 2024

Bestyrelsesreferat (konstituering) 25. april 2024

Bestyrelsesreferat 25. april 2024

Bestyrelsens beretning 2023

Bestyrelsesreferat 4. april 2024

Bestyrelsesreferat 21. marts 2024

Bestyrelsesreferat 25. januar 2024

Bestyrelsesreferat 7. december 2023

Bestyrelsesreferat 7. november 2023

Bestyrelsesreferat 26. september 2023

Bestyrelsesreferat 31. august 2023

Bestyrelsesreferat 13. juni 2023

Bestyrelsesreferat 30. marts 2023

Referat generalforsamling 2023

Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsesreferat 26. januar 2023

Bestyrelsesreferat 8. december 2022

Bestyrelsesreferat 21. november 2022

Bestyrelsesreferat 13. oktober 2022

Bestyrelsesreferat 25. august 2022

Bestyrelsesreferat 20. juni 2022

Bestyrelsesreferat konst. møde 28. april 2022

Referat generalforsamling 28. april 2022

Bestyrelsens beretning 2021

Bestyrelsesreferat 17. marts 2022

Bestyrelsesreferat 1. marts 2022

Bestyrelsesreferat 13. januar 2022

Bestyrelsesreferat 2. december 2021

Bestyrelsesreferat 25. oktober 2021

Bestyrelsesreferat 5. oktober 2021

Bestyrelsesreferat 29. september 2021

Bestyrelsesreferat 22. september 2021

Bestyrelsesreferat 19. august 2021

Bestyrelsesreferat konst. møde 10. juni 2021

Referat generalforsamling 10. juni 2021

Bestyrelsens skriftlige beretning 2020

Bestyrelsesreferat 29. april 2021

Bestyrelsesreferat 18. marts 2021

Bestyrelsesreferat 4. februar 2021

Bestyrelsesreferat 3. december 2020

Bestyrelsesreferat 27. oktober 2020

Bestyrelsesreferat 1. oktober 2020

Referat generalforsamling den 25. juni 2020

Bestyrelsens skriftlige beretning 2019

Bestyrelsesreferat 28. maj 2020

Bestyrelsesreferat 12. marts 2020

Bestyrelsesreferat 6. februar 2020

Bestyrelsesreferat 28. november 2019

Bestyrelsesreferat 31. oktober 2019

Bestyrelsesreferat 12. september 2019

Bestyrelsesreferat 2. maj 2019

Referat generalforsamling den 25. april 2019

Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsesreferat 21. marts 2019

Bestyrelsesreferat 21. februar 2019

Bestyrelsesreferat 13. december 2018

Bestyrelsesreferat 1. november 2018

Bestyrelsesreferat 20. september 2018

Bestyrelsesreferat 3. maj 2018

Referat generalforsamling den 19. april 2018

Bestyrelsens skriftlige beretning 2017

Bestyrelsesreferat 15. marts 2018

Bestyrelsesreferat 8. februar 2018

 

Eleverne skal til enhver tid udvise en ordentlig og hensynsfuld opførsel overfor hinanden, skolen og de ansatte.

Nuværende fokusområder er målt effekt af specialundervisningsindsatser, indsatser på det naturvidenskabelige område, fremmedsprog, internationalt samarbejde samt læsning og læsepolitik.

1. SPECIALUNDERVISNINGSINDSATSEN

Skolens vurdering er, at den til fulde lever op til egne, den enkelte elevs, det enkelte hjems og de ministerielle krav og forventninger.

Opfølgningsplan: For at sikre, at indsatsen fortsat lever op til alles forventningen, vil vi fortsat have fokus på:
– ”tidlig indsigt/tidlig indsats” (se bl.a. afsnittet om evaluering /punkter vedr. indskoling, forebyggende specialundervisning bl.a. i form af 2 lærere i børnehaveklassen, læsetræning med læsevejleder i indskolingen, screeninger i såvel indskoling som i 3. klasse mm.).
– at følge og udbygge vores evalueringsplan.
– Individuelle handleplaner: At optimere beskrivelserne og dokumentationen af effekten af udbyttet af undervisningen samt beskrivelsen af målsætning og indhold/midler for kommende år.

2. INDSATSEN PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE

Skolens vurdering er, at elevernes udbytte er stort (vurderet på baggrund af skolens evalueringsredskaber).

Opfølgningsplan: Vi vil fortsat have fokus på:
– at videreuddanne personale ved at tilbyde kurser.
– elevers og læreres deltagelse i naturvidenskabelige platforme, hvor viden og projekter deles og udvikles.
– styrkelse af naturvidenskabelige fagteams.
– ”Tour de science” – naturvidenskabelig festival.

3. FREMMEDSPROG

Skolens vurdering er, at eleverne er glade for – og dygtige til sprog, og at betydningen af tidlig sprogstart klart kan måles på elevernes især mundtlige formåen
Opfølgningsplan: Vi vil fortsat have fokus på:
– Internationalt samarbejde: At få styrket elevernes lyst til – og dygtighed i forhold til sprog. At turde og kunne kommunikere i skrift og tale med jævnaldrende fra andre lande på et for begge parters vedkommende fremmedsprog.

4. INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Det internationale samarbejde vurderes at have stor betydning for skolen – elever, lærere og forældre både som mål i sig selv (at vi lever i en globaliseret verden, som vi skal lære at forholde os til og begå os i) og som middel til opnåelse af andre mål (se ovenfor).
Opfølgningsplan:
– Udveksling for vores udskolingsklasser
– Udvekslingsstuderende/-lærere.
– International Friendship Week

5. LÆSNING OG LÆSEPOLITIK

Skolen er nået langt i arbejdet med at lave en politik for læsningen – læsning som danskfaglig disciplin, evaluering af læsning, læsning i andre fag mv. Den samlede læsepolitik er ved at blive skriftliggjort.
Opfølgningsplan:
– Færdiggørelse af læsepolitik for Nyborg Friskole.
– Udviklingsarbejder med læsning – hvordan klædes faglærere på til at få indsigt i læsningens betydning – og barrierer i forhold til tilegnelse af viden i det enkelte fag.

Kl. 08.15-08.45

Kl. 08.45-09.30

Kl. 09.45-10.30

Kl. 10.30-11.15

Kl. 11.45-12.30

Kl. 12.30-13.15

Kl. 13.30-14.15

Kl. 14.15-15.00

Skemaer ses under de enkelte klasser i elevintra og forældreintra.

At være elev og forældre på Nyborg Friskole: Skoleaftale

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

NYBORG FRISKOLE

Senest redigeret og vedtaget på generalforsamlingen april 2022. Første sæt vedtægter vedtaget juni 1996.


Skolens navn, adresse, hjemsted og status
.

§ 1

Skolens navn er ”Den selvejende institution Nyborg Friskole”. Skolen er oprettet i år 1996.

Stk.2. Skolens hjemsted er Nyborg Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Tværvej 9, 5800 Nyborg.

Stk.3. Skolen er en selvstændig uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR-nr.: 16499218


Skolens formål
.

§ 2

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for frie grundskoler.

Stk.2. Skolen skal give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk.3. Skolen skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse samt deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolen forbereder derved eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk.4. Skolen har til formål at fremme det enkelte barns personlige udvikling i samarbejde med forældrene. Skolen skal udvikle barnets selvstændighed og ansvarlighed i fællesskabet. Skolen vil ud fra et humanistisk og kristent livssyn, i tæt samarbejde mellem skole og hjem, give en alsidig undervisning i et nært og engageret skolemiljø.

Stk. 5. Skolen er profilskole for specialundervisning.


Skolens bestyrelse og leder
.

§ 3

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for frie grundskoler.

Stk.2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk.3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Alle 7 skal vælges af og blandt forældre til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, 1.  Valg til bestyrelse sker på skolens generalforsamling. Det er bestyrelsens ansvar, at det udelukkende er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

Stk.4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen.

Stk.5. Forældrekredsen kan på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelsen sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk.6. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk.7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk.8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder og viceinspektør samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører  skoleleder, viceskoleleder eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk.9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen.

Stk.10. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk.11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.12. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personlig for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk.13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk.1 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk.2 i lov frie grundskoler.

Stk.15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, indtræder suppleanten i den pågældende resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk.16. For bestyrelsen, lederen og ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Dette gælder tillige den eller de tilsynsførende.

Stk.17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk.18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk.19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk.20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk.21. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

Stk.22. Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af skolepenge samt størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordning. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.


Regnskab m.v
.

§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk.3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden den 15. april, året efter regnskabsåret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab jf. Vedtægtsbekendtgørelsen § 4, stk. 4, 2.

Stk.5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk.6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.


Forældrekreds, valg af tilsynsførende m.v. og generalforsamling
.

§5

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk.2 Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om frie grundskoler tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk.3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældremyndighedsindehavere har altid ret til at udøve deres rettigheder.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen består af forældrekredsen, der indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
 6. Valg af suppleanter, jfr. § 3, stk..4.
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Stk.2. I forlængelse af den ordinære generalforsamling vælges tilsynsførende jf. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.

Stk.3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af generalforsamlingen.

Stk.4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på generalforsamlingen.

Stk.5. Hvert medlem har én stemme.

Stk.6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk.7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 10, stk.2.

Stk.8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlinger og i givet fald hvilke personer.

Stk.9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlinger.

Stk.10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk.11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et medlem ønsker det.

Stk.12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk.13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, tilsynsførende kan finde sted.

Stk.15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk.16. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk..3, stk.5, stk.21, § 6, § 9, stk.1 og § 10, stk.2.


Skolens drift
.

§ 7

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om frie grundskoler.

Stk.2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk.3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk.4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om frie grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.


Tegningsret
.

8 §

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk.2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk.3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk.4.

Stk.4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.


Ændring af skolens vedtægt
.

§ 9

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelsen ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 3, stk. 17, 1. pkt. og § 6, stk. 7.

Stk.2. En vedtægtsændring er ikke gældende, med mindre

 • det fremgår, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen
 • er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer
 • angiver samtlige bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med en læselig skrift
 • er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen

Stk. 3 Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelserne om skolens styrelse og økonomiske forhold.


Nedlæggelse af skolen
.

§ 10

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, pkt. 1.

Stk.2. Bortset fra det i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse om forslag til nedlæggelse kræver det, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk.3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk.4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk.5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk.7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem loven om frie grundskoler.

Stk.9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

—oOo—

Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 17. marts 2022 og på skolens generalforsamling den 28. april 2022.

      

Christina L. Larsen (formand)
Ole Suhrsgade 9, 5800 Nyborg

Henrik Neelmeyer (næstformand)
Gl. Vindingevej 190, 5800 Nyborg

Helena Koch
Ravnekærlund 166, 5800 Nyborg

Rasmus Rovelt Andreassen
Kronprinsensgade 19, 5800 Nyborg

Bente Brandstrup
Strandparken 99, 5800 Nyborg

Brian Kristiansen
Lindevej 29, 5800 Nyborg

Tue Frøsig Fabricius
Frisengårdsvej 62, 5800 Nyborg

PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNINGER

DET ER VIGTIGT FOR OS, AT:
 • Indsatsen omkring specialundervisningen sker så tidligt som muligt.
 • Elever med specifikke og/eller generelle vanskeligheder får den særlige støtte, der betyder, at deres evner fagligt og socialt/ emotionelt styrkes bedst muligt.
 • Specialundervisningen tilrettelægges som et individuelt tilbud.
 • Elever med behov for specialundervisning oplever deres skolegang som en helhed og en integreret del af skolens dagligdag.
OPMÆRKSOMHED PÅ UDVIKLING:
 • Lige fra børnehaveklassen er der stor opmærksomhed omkring den enkelte elevs udvikling. Eleverne i Bh. klassen screenes.
 • Der tages årligt læse-/staveprøver samt matematikprøver på alle elever fra 1. – 7. klasse.
 • Den enkelte elevs udvikling diskuteres på klassekonferencer.
 • Elever med stagnerende udvikling tilbydes allerede fra 1. klasse forebyggende specialundervisning.
INDIVIDUELLE HANDLEPLANER:
 • Elever med behov for specialundervisning af længerevarende karakter tilbydes i samarbejde med vores skolepsykolog et individuelt tilpasset tilbud om specialundervisning, og skolen udarbejder en handleplan for undervisningen. Undervisningen foregår så vidt muligt i egen klasse eller på små hold.
SAMARBEJDE:
 • Specialundervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med forældre, elev og elevens klasselærer.
 • Forældre bliver løbende orienteret om elevens udvikling – om metoder og det daglige arbejde. 

Nyborg Friskole er pr. 30. september 2016 blevet certificeret som Profilskole for specialundervisning af Undervisningsministeriet.

Se bilag: Ansøgning om certificering som en fri grundskole, der har en særlig specialundervisningsprofil

MÅLET MED NYBORG FRISKOLES ANTIMOBBE-STRATEGI:

Børn, der trives, lærer bedst.

Klassen er et fællesskab på tværs af mange forskellige personligheder. Klassefællesskabet er et særligt vigtigt fællesskab, da eleverne er sammen mange timer hver dag i mange år. Derfor er det vigtigt, det er rart at være i klassen – og det kræver, at alle respekterer fællesskabets grundregler.

Mobning i klassen skyldes ikke, at mobbeofrene er anderledes eller skiller sig ud fra de andre børn. Mobning opstår pga. et dårligt klima i og omkring klassen. Hvis klassen ikke har et velfungerende fællesskab, kan det føles tryggere at gå sammen om at holde andre ude – end at være alene. Når der er sammenhold og forståelse for alle individer i fællesskabet, er det svært for mobning at opstå.

Derfor er det relevant, at både lærere, elever og forældre samarbejder for at opnå trivsel blandt alle klassens elever.

På Nyborg Friskole arbejder vi derfor med at styrke det gode fællesskab. Vi sigter mod at skabe:

 • En stemning af venlighed og varme
 • Et sted, hvor man kan føle sig tryg
 • Et sted med høj tolerance over for forskellighed
 • Et sted, hvor fællesskabet er baseret på noget positivt

 

FOREBYGGELSE AF MOBNING:

Mobning forebygges bedst ved at styrke sammenholdet og fællesskabsfølelsen i klassen. Eleverne skal lære, vide og arbejde med, at klassen er et fællesskab, hvor der skal være plads til alle, og hvor alle har et ansvar for at invitere andre med ind i fællesskabet.

I alle klasser arbejder vi derfor med, at eleverne forstår, at klassen er et fællesskab.

Der er regler i sådan et fællesskab, som bygger på en tolerance og accept af, at alle er forskellige, og at alle har lige meget ret til at være i klassen.

Ligeledes taler vi de gode narrativer op i klassen. Introtur, trimdage, blokdage og særligt klasselærerdag er alle tiltag, vi har på Nyborg Friskole for at styrke klassens fællesskab. Ved at skabe gode, fælles oplevelser styrker vi klassefællesskabet og en fælles identitet.

For at skabe gode, fælles oplevelser, prioriterer vi i perioder forskellige oplevelser, der adskiller sig fra den almindelig undervisning.

 

HÅNDTERING AF MOBNING:

Mobning bliver både håndteret og forebygget ved at have vedvarende fokus på at opbygge positive fællesskaber med plads til alle.

Når mobning opstår, prioriteres det blandt lærerne at løse konflikten. Arbejdet med konfliktløsning i klassen er ikke kun relevant for elevernes trivsel, men også for deres læring, da det er svært at modtage undervisning, hvis en uløst konflikt fylder.

Her spiller hjemmet også en vigtig rolle.

 • Lyt til barnet og anerkend problemet uden at drage forhastede konklusioner. Husk der er flere parter i problemet.
 • Spørg ind til situationen og dan dig et overblik. Hvordan reagerer barnet i mobbesituationen?
 • Lad barnet, om muligt, komme med et løsningsforslag, da det er barnet, der har størst viden om episoderne. Orienter barnets lærer/pædagog om problemet og løsningsforslaget.
 • Kontakt evt. de andre involverede parter. Det er vigtigt at få en god dialog baseret på ønsket om konfliktløsning.

Der er altid mange sider af en sag. Det væsentlige er at fokusere på, hvordan alle kan ændre situationen, så alle fremadrettet kan føle sig trygge og inkluderet i fællesskabet.

 

HJEMMETS INDSATS VED FOREBYGGELSE AF MOBNING:

Hjemmets engagement og positive holdning til skolen og klassens øvrige elever er vigtig for et godt klima. Ved aktivt at deltage i skolens og klassens sociale liv fremmes et godt samarbejde.

Det er i den forbindelse – og i den daglige samtale med barnet – nødvendigt, at man som forældre viser sin holdning til og afstandstagen fra mobning.

Hjemmet spiller en væsentlig rolle i barnets trivsel. Følgende punkter er gode retningslinjer:

 • Tal aldrig dårligt om dine børns klassekammerater – eller om deres forældre.
 • Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen.
 • Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.
 • Opmuntre dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare sig selv.
 • Støt læreren, der prioriterer det sociale liv i klassen.

Carina Lundager

Sundhedsplejerske, Nyborg Kommune

Telefon: 2362 1472

Mail: cl@nyborg.dk

Kan træffes pr. telefon (mandag til fredag) mellem kl. 9.00 og 14.00

Vi har valgt at starte tyskundervisningen i 6. klasse - et år tidligere end normalt - idet børnene allerede i børnehaveklassen starter med at lære engelsk på Nyborg Friskole. Vi sikrer dermed et generelt løft af sprogfagene.

Fordelene ved at sætte ind på dette klassetrin er, at eleverne er mere modtagelige over for den legende del. Og med sprog er det nu engang sådan, at det lettest læres, hvis det leges ind.

Det ekstra år gør desuden, at vi har mere tid til gentagelse af de grundlæggende færdigheder. Dvs. at når man påbegynder den – altid omtalte svære - tyske grammatik og det noget tungere læsestof, er basisviden på plads.

Tyskundervisningen i 6. klasse kommer derfor til at bestå af at lære: Ugedage, måneder, farver, dyr, klokken, at tale om sig selv, sin familie og sin fritid. Legen kommer til at fylde meget, at læse og skrive noget mindre.

UU-VEJLEDER: MARIE ENEVIG

Træffes på skolen efter aftale

Tlf. 20 23 28 67

Email: mene@nyborg.dk eller via skolens intranet

Læs mere på Nyborg Kommunes hjemmeside

Informationsmateriale om ungdomsuddannelser


VEJLEDNINGS-AKTIVITETER

Undervisningen i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering er et obligatorisk undervisningsemne fra børnehaveklasse – 10. klasse. Det er skolelederens ansvar i samarbejde med klasselæreren og klassens øvrige lærere, at undervisningen lever op til de ministerielt og kommunalt vedtagne læseplaner. Undervisningen gennemføres dels i klasselærerens timer, klassens tid, dels som integrerede forløb i de øvrige fag.


UDDANNELSESPLAN – WWW.MINUDDANNELSE.NET  

Sideløbende med UEA-undervisningen skal der for alle elever i 8.- 10. klasse udarbejdes en elev- og uddannelsesplan, der bruges til den løbende evaluering og den besluttende opfølgning på denne samt bidrager til, at eleven træffer valg om skole- og/eller uddannelsesforløb efter 9. klasse.

Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkeltes undervisnings- og vejledningsaktiviteter, så de er tilpasset den enkeltes behov.

Vejledningen skal føre til, at den enkelte elev udarbejder bidrag til elev- og uddannelsesplanen inden udgangen af 8. klasse og her tilkendegiver sine planer for uddannelsesforløb efter 9. eller 10. klasse.

Den del af elev- og uddannelsesplanen, der vedrører den løbende evaluering af undervisning står skolen/lærerne for og den del, der vedrører vejledning om uddannelse og erhverv, udarbejder eleven i samarbejde med uu-vejlederen i skolen.

Elev- og uddannelsesplanen justeres løbende. Det er uu-vejlederens ansvar, at alle elever i 9. og 10. klasse får udarbejdet en uddannelsesplan, der sammen med elevens tilmelding til ungdomsuddannelse (FTU) sendes til den af eleven valgte ungdomsuddannelsesinstitution.

UU-vejlederen gennemfører individuelle og gruppesamtaler/klassesamtaler på 8.-10. klassetrin.

8. klasse – en årlig individuel samtale samt klassesamtaler.

9.-10. klasse – minimum én årlig individuel samtale samt klassesamtaler.

Hensigten med dette arbejde er at sikre et så optimalt uddannelsesforløb for den enkelte elev som muligt. Skolens leder, klasselærer og UU-vejleder drøfter på årlige møder elevers behov for særlig vejledning, og her inddrages forældre.

Hver enkelt elev skal vurderes på sin uddannelsesparathed i forbindelse med ansøgning til ungdomsuddannelse efter hhv. 9. og 10. klasse. Det sker i samarbejde mellem skole og UU-vejleder.


INTROKURSER

Eleverne i 7. og 8. klasse introduceres for det danske uddannelsessystem og deltager i 8. klasse i 1 uges introkursus (2 dage ét sted og 3 dage ét andet sted) efter eget valg. Dette forberedes og efterbehandles på klassen.


BROBYGNING

I slutningen af 8. klasse tilbydes eleverne brobygning (1 uge i 9. skoleår), hvis skolen vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for afklaring om valg af uddannelse. Her har de, ligesom ved introkurser i 8. klasse, mulighed for at deltage i undervisning på en af eleven valgt ungdomsuddannelse. Dette forberedes og efterbehandles på klassen.

Ved tilmelding til 10. klasse skal eleverne tilkendegive to ungdomsuddannelser (max. én gymnasial og/eller min. én erhvervsrettet), de ønsker at deltage på, hver af én uges eller 2/3 dage varighed (afhængig af den 10. klasses ordning, den tilmeldte 10. klasse har). Dette forberedes og efterbehandles ligeledes på klassen og bruges ved arbejdet med Obligatorisk Selvvalgt Opgave.


PRAKTIK

Eleverne i 8.- 9. og 10. klasse tilbydes praktik med et uddannelsesmæssigt perspektiv, oftest af en uges varighed. Praktikken forberedes i klassen og formidles af UU-vejlederen.


GODE LINKS

www.minuddannelse.net

www.optagelse.dk

www.ug.dk

www.efterskole.dk

Nyborg Friskoles værdigrundlag

Whistleblowerordning 

Nyborg Friskole indfører i december 2023 en whistleblowerordning. En whistleblowerordning er en ordning, der skal sikre virksomheder, medarbejdere og samfund. Ordningen fungerer på en sådan måde, at medarbejdere kan indberette anmeldelser, hvis de oplever eller har mistanke om, at der sker noget ulovligt i den virksomhed, som de arbejder i. Det gælder både, hvis det er virksomheden, der foretager noget ulovligt, og hvis en medarbejder gør det. 

Nyborg Friskole har derfor indført en måde og en procedure for at indberette, hvis der er bekymring om, at noget er galt. 

Link til indberetningsskemaet 

 

\