Udskolingen

Udskolingen - klar til livet

På Nyborg Friskole arbejder vi hver dag på at danne og uddanne eleverne til åbne, nysgerrige og livsduelige unge mennesker, der er klar til et aktivt liv i samfundets fællesskaber - herunder at tage en uddannelse. Fundamentet er det fysiske samvær og nærvær i hverdagen, hvor eleverne lærer at træffe gode beslutninger for sig selv og andre.

Nyborg Friskole er karakteriseret ved:

- Forpligtende fællesskab med plads til den enkelte elev
- Kreativ tilgang til læring med tid til fordybelse
- Faglig og kulturel dannelse, der styrker nysgerrigheden på livet omkring os
- At vi prioriterer tolærerordning, også i udskolingen

HØJ FAGLIGHED I ALLE FAG

Vores undervisning er præget af høj faglighed i alle fag. Vi lægger vægt på, at både arbejdsformer og indhold er afvekslende og gør eleverne klar til deres videre uddannelse. Nyborg Friskole er afdelingsopdelt, og i udskolingen har eleverne et team af lærere, der har specialiseret sig i at undervise i de ældste klasser og brænder for deres fag.


KREATIVITET

Nyborg Friskole er i øjeblikket i gang med en udviklingsproces, hvor vi giver vores faglokaler et kæmpe løft og styrker fagligheden i de praktisk-musiske fag. Vi har store byggeplaner for faglokalerne til Musik, Madkundskab, Billedkunst, Idræt, Håndværk & Design og for vores udearealer. Med de nye faciliteter vil de æstetiske læreprocesser og håndens arbejde komme til at fylde endnu mere og blive en integreret del af undervisningen i alle fag. (Læs mere om skolens byggeplaner)

Den projektorienterede arbejdsform indgår i alle fag sideløbende med andre tilgange til undervisning. På 7. og 8. årgang skal eleverne vælge et af de praktisk-musiske valgfag Håndværk & Design, Madkundskab eller Musik, som de afslutter med deres allerførste eksamen i 8. klasse.

KARAKTERGIVNING

Karakterer betyder noget, men siger intet om eleven bag karakteren og den udvikling og arbejdsproces, eleven er i. Derfor har vi i udskolingen ikke så stort fokus på tallet, men mere på elevens udvikling og trivsel i læringsprocesserne. God trivsel er en forudsætning for god læring.

Eleverne i overbygningen får grundig feedback – både mundtligt og skriftligt – som kan bruges fremadrettet. I løbet af foråret i 8. klasse begynder eleverne desuden at få karakterer i større opgaver og standpunktskarakterer sidst i skoleåret. På 9. årgang får eleverne karakterer i afleveringsopgaver, test, projektopgave samt standpunktskarakterer to gange årligt.

FÆLLES OPLEVELSER OG FORDYBELSE

I løbet af året har vi forskellige kulturelle arrangementer og spændende blokuger/blokdage, hvor hele skolen er involveret. Det kan fx være en forfatterdag, hvor hele skolen arbejder med et bestemt forfatterskab - eller skolens store musikteater, hvor vi indtager kulturhuset Bastionen i en uge og laver vores helt egen forestilling.


INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler sig til socialt velfungerende personligheder, og at de bliver rustet til at kunne træffe gode valg for deres voksenliv. Derfor giver vi plads til udvikling af individualitet – og forventer samtidig, at eleverne deltager aktivt og positivt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad.

SKOLEREJSER OG STUDIEVEJLEDNING

I 7. og 8. klasse tager eleverne på en primitiv overnatningslejr eller hyttetur, og i 9. klasse tager vi på en længere skolerejse (udveksling). Her besøger vi vores venskabsklasser i Spanien, som efterfølgende gæster Nyborg Friskole. Begge steder bor eleverne privat, så vi oplever hinandens kulturer helt tæt på. Det er altid en kæmpe oplevelse - og nogle gange en øjenåbner for vores elever, at unge i Europa kan være så forskellige og samtidig så ens.

Vi har studievejledning på alle årgange, og der er en uges praktikordning for 8. årgang og brobygning på 9. årgang.

Vi vil gerne have, at eleverne i udskolingen:

  • Dygtiggør sig og udvikler de potentialer, som hver enkelt er begavet med.
  • Deltager aktivt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad, og hvor der hersker respekt for forskellighed og mangfoldighed.
  • Oplever, at der er brug for netop mig og mine bidrag - hvad enten det er i en matematiktime eller som trommeslager i musik.
  • Opdager betydningen af samspillet mellem mennesker og kulturer, bl.a. igennem udveksling og samarbejde med jævnaldrende i andre lande.
  • Får styrket deres selvtillid og mod, bl.a. ved at arbejde med varierede fremstillingsformer som foredrag, projekter, drama og andre musiske/kropslige/kreative udtryksformer.
  • Bliver opmærksom på samtalens tre nødvendige elementer: Tale - lytte - svare. Først og fremmest gennem oplevelsen af selv at blive taget alvorligt og lyttet til.
  • Bruger fantasien og bliver forundret, bl.a. gennem deltagelse i skabende projektforløb og praktisk-musiske tilgangsvinkler i de boglige fag.
  • Oplever og erkender, at dannelse både drejer sig om etik og æstetik. Intet er lige meget - vi er hinandens forbilleder.

Dan Nielsen (DN)
Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
Louise H. Rasmussen (LH)
Louise underviser i dansk i udskolingen, hvor hun også er læsevejleder og fagudvalgsformand i dansk.
Thomas Olesen (TO)
Thomas underviser i engelsk, kulturfag og madkundskab på mellemtrinnet og i udskolingen.
Lykke Rosenørn (LR)
Lykke er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, krea og idræt i AUT og som støttelærer i udskolingen.
Randi Hærup Poser (RP)
Randi underviser i historie og samfundsfag i udskolingen samt i dansk og engelsk i AUT.
Maria Eskildsen (MES)
Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
Nicolai Hansen (NAH)
Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
Steffen Lynge Petersen (SP)
Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik og naturfag. Desuden er han matematikvejleder.
Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
Mads Egholm Andersen (ME)
Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
Hanne Christiansen (HC)
Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
Danni Stilbjerg (DS)
Danni er huslærer i AUT. Han underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, idræt og krea i AUT.
Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
Birgitte er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, idræt, krea og kulturfag. Birgitte er også læsevejleder på hele skolen.
Astrid Fog (AF)
Astrid er klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i udskolingen.
Anne Mortensen (AM)
Anne er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, naturfag, kulturfag og krea. Anne underviser også i håndværk og design på mellemtrinnet.
\