AUT

Andet Undervisnings Tilbud

AUT – KLÆDT PÅ TIL LIVET

AUT står for Andet Undervisnings Tilbud og er et undervisningstilbud målrettet elever med behov for specialpædagogisk bistand. Tilbuddet henvender sig til elever fra 7.-10. klasse (man kan senest starte i 9. klasse.)

 

OPTAGELSE

For at komme i betragtning til AUT, skal eleven være tildelt 9 timer/12 støttelektioner pr. uge. Vi har en venteliste, hvor mulige elever kan skrives op. (Skriv “AUT” i bemærkninger.)

Vi ønsker, at eleven kommer til indledende samtale og i praktik inden endelig opskrivning til
skoletilbuddet. Dette prioriterer vi for at sikre, at AUT er det rigtige skoletilbud til eleven.

Kontakt skolens pædagogiske koordinator Line Bach Nielsen på specialundervisning@nyborgfriskole.dk eller 5434 4692.

STRUKTUR

Trivsel, fællesskab, læring og livsduelighed er grundstenene i undervisningen i AUT. Vi tilstræber at undervise på mindre hold alt efter elevernes behov, og undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes kompetencer og udvikling – både fagligt og socialt. Vi vægter den tillidsfulde relation mellem lærer og elev højt, da vi mener, at relationer er afgørende for al læring og udvikling uanset alder.

Eleverne deles op i to huse alt efter deres klassetrin. Til hvert hus er tilknyttet to-tre huslærere, som står for den primære og tætte kontakt til både elever og forældre. I AUT klæder vi eleverne på til livet, så de udover faglig læring også udvikler deres sociale kompetencer og lærer at begå sig i hverdagens gøremål.

EN DEL AF NOGET STØRRE

AUT er en aktiv del af Nyborg Friskoles hverdag. Vores fem huslærere, som primært er tilknyttet AUT, underviser også i den almene del – og vi har også faglærere fra den almene del inde over undervisningen i AUT.

Eleverne deltager i de aktiviteter, som gavner dem, på lige fod med resten af skolens elever, bl.a. skolens morgensang, musikteater og skolernes motionsløb.

Vi forventer, at I som forældre deltager i forældremøder, nytårskur og det udvidede
forældresamarbejde. Desuden indgår I som en del af skolefællesskabet med aktiv
deltagelse til arbejdsdage, høstfest, sangaftener, generalforsamlinger og med mulighed
for deltagelse i bestyrelsen.

SKOLEDAGEN

Eleverne undervises primært i dansk, matematik og engelsk hver formiddag. Om
eftermiddagen underviser vi i idræt, kulturfag, krea og naturfag. Her er der også mulighed
for at blive undervist i kropsbevidsthed, få samtaler eller særlig tilrettelagt
ordblindeundervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra niveau og tager hensyn til
elevens læringsstile, sociale og emotionelle forhold.

Vi har også god erfaring med praktik, hvor elever i en længere periode kan komme i
erhvervspraktik. Vi kan tilrettelægge skemaet, så disse elever fortsat kan få den faglige
undervisning, så de kan komme på en erhvervsrelateret uddannelse eller job efter endt
10. klasse.

Vi har som mål altid at være det bedste tilbud til vores elever.

AFGANGSPRØVER

De elever, der har forudsætninger for det, kan gå til hel eller delvis afgangsprøve i et eller flere fag efter 9. eller 10. klasse. Hvis målet er en erhvervsrelateret uddannelse, tilstræber vi, at eleven opnår kompetencer til at bestå en optagelsesprøve.

 

ELEVGRUPPE

AUT henvender sig til elever, som af forskellige årsager mistrives i deres almene skoletilbud. Vi stræber efter en blandet elevgruppe med hver deres individuelle behov i et større fællesskab. Den blandede elevgruppe bidrager til, at eleverne både kan spejle sig i hinanden, og at de lærer at begå sig i en verden af forskelligheder.

 

KOMMUNALT SAMARBEJDE

Vi har et tæt samarbejde med PPR, skolens tilknyttede forebyggende socialrådgiver,
skolens faste UU-vejleder Marie Enevig og andre eksterne samarbejdspartnere.

Undervisere i AUT

Dan Nielsen (DN)
Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
Line Bach Nielsen (LB)
Line Bach Nielsen er pædagogisk koordinator i AUT, hvor hun også underviser i dansk og engelsk.
Lykke Rosenørn (LR)
Lykke er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, krea og idræt i AUT og som støttelærer i udskolingen.
Maria Eskildsen (MES)
Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
René Bundgaard Hansen (RH)
René er klasselærer på mellemtrinnet, hvor han underviser i matematik og naturfag. Underviser desuden i AUT i matematik, idræt, engelsk og krea-fag. Formand for Pædagogisk Udvalg og skolens lærermøder.
Mia Lynge Andersen (ML)
Mia er pædagog i SFO, AUT og børnemiljøet.
Mette Bjerre (MB)
Mette er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, krea og naturfag.
Hanne Christiansen (HC)
Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
Danni Stilbjerg (DS)
Danni er huslærer i AUT. Han underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, idræt og krea i AUT.
Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
Birgitte er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, idræt, krea og kulturfag. Birgitte er også læsevejleder på hele skolen.
Anne Mortensen (AM)
Anne er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, naturfag, kulturfag og krea. Anne underviser også i håndværk og design på mellemtrinnet.
Karen Madsen (KM)
Karen er klasselærer i indskolingen, billedkunstlærer på mellemtrinnet og underviser i AUT.
\