Indmeldelse

Ledige pladser

Generelt har vi meget få ledige pladser - men det sker ind imellem, at vi får en åbning på enkelte klassetrin. Du er velkommen til at kontakte kontoret for at få den aktuelle status.

Optagelsesprocedure

Nyborg Friskole optager nye børn til førskolebørnehave, 7. klasse, 10. klasse og løbende i de klasser, hvor der er ledige pladser. Kontakt skolens kontor for yderligere information.

Optagelse til førskolebørnehave: Børn optages til førskolebørnehave det år, barnet fylder 5 år. Efter et år i børnehaven begynder  børnene i skolens børnehaveklasse. Det er en forudsætning for optagelse i børnehaveklassen, at man har gået i vores førskolebørnehave.

Optagelse til 7. årgang: Skolen optager hvert år nye elever til to spor på 7. årgang.

Tilmelding til alle klasser: Ved ledige pladser optager vi elever fra ventelisten.

Link til ansøgning til ventelisten

Det er en god idé at skrive jeres barn op i meget god tid, da der er mange om buddet. Optagelse vil kun ske efter en personlig samtale med skolen, hvor skolens tilbud og skolens forventninger til samarbejdet drøftes. Jeres barn har fortrinsret, hvis I i forvejen har et andet barn på skolen eller har et ansættelsesforhold på skolen.

Optagelse sker fra december måned. Hører I ikke fra skolen, er barnet ikke optaget, men står fortsat på venteliste. Vi opfordrer til, at man opdaterer sin plads på ventelisten.

Optagelse sker i den rækkefølge, børnene er skrevet op. Vi sidestiller børn, der er opskrevet i fødselsåret samt januar året efter. Ved flere opskrevne end ledige pladser trækker vi lod. Dog tager vi hensyn til en ligelig fordeling mellem kønnene.

Skole

Skolepenge udgør 16.320 kr. om året for 0.-3. klasse, 17.520 kr. årligt for 4.-9. klasse og 24.000 årligt for 10. klasse.


Skolepenge betales for 12 måneder pr. skoleår. Juli måned er sidste betalingsmåned – også for elever, der går ud. Barnets forældremyndighedsindehaver(e) hæfter for betaling af skolepenge/SFO.


Sammen med skolepengene opkræves årligt 300 kr. til klassekassen (150 kr. i august måned og 150 kr. i januar måned). Dette gælder kun for 9. klasse, idet administrationen af klassekasser overgår til forældrene for 0. til 8. klasse fra skoleåret 2023/2024.


I forbindelse med hytteture, lejrskoleophold og skolerejser opkræver vi en forældrebetaling, som dækker udgifterne. Opkrævning til studietur i 9. kl. opkræves i 7. og 8. klasse med 250 kr.  pr. md. fordelt 10 måneder, så der i alt opkræves 5.000 kr. til studieturen. Bliver en elev udmeldt efter, at rejsen er bestilt, refunderes indbetalte beløb IKKE.


Betaling af skolepenge SKAL ske via PBS. Ellers opkræves et månedligt faktureringsgebyr på 75,00 kr.


Betaling:
 Forud inden den 5. i måneden via PBS.


Rykkergebyr:
 125 kr. fra rykkerskrivelse nr. 2.


Udmeldelsesfrist skole:
 En måneds varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til kontor@nyborgfriskole.dk.  Da betaling er beregnet og fordelt over hele skoleåret, kan udmeldelse ikke ske til udgangen af juni.


Genudskrivning af eksamensbevis koster 75 kr.


Fripladstilskud skolepenge/SFO 2024-2025:
 Der kan fra medio maj ansøges om fripladstilskud til kommende skoleår for skolepenge samt SFO. Ansøgningsskema udleveres på kontoret hverdage mellem 08.00 og 13.00 eller downloades her: Fripladstilskud 2024-25
Ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde senest 1. september 2024. Evt. udbetaling af fripladstilskud sker i 1. kvartal 2025.


Priserne pr. måned er pr. 1. august 2023:

Satser: 0.-3. klasse: 4.-9. klasse+AUT:
For 1. barn Kr. 1.360,- Kr. 1.460
For 2. barn Kr. 900,- Kr. 970,-
For 3. barn Kr. 450,- Kr. 490,-
For efterfølgende barn Kr. 0,- Kr. 0,-


Prisen for en plads i 10. klasse er 2.000 kr. pr. måned.

SFO

Priserne er følgende fra 1. august 2023:

For eftermiddag. (Kl. 12.30-16.30) kr. 1.330,-
For morgen. (Kl. 6.30-8.15) kr. 310,-
For heldags. (Kl. 6.30-16.30) kr. 1.580,-


Rabatordning ved søskende i SFO -50%.

 

SFO betales for 11 måneder pr. skoleår + betaling for pasning i juli (70 kr. pr. dag).

 

Sammen med betaling for SFOen i august opkræves årligt et beløb til cafépenge (155 kr. for 0.-2. klasse og 80 kr. for 3. klasse).

 

Udmeldelsesfrist SFO: En måneds varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til kontor@nyborgfriskole.dk

 

Ind- og udmeldelse kan ikke ske inden for en 3 måneders periode.

Buskort

Bestilling af skolebuskort i Nyborg Kommune


Se yderligere information på www.nyborg.dk/elevbefordring

 

Nyhed! Der findes nu en elektronisk ansøgning til skolebuskort, som ligger på ovenstående hjemmeside.

 

Hvis man ikke er kørselsberettiget (privatskoler) og søger digitalt, sendes brev om betalingsinformation.

\