Loading...

Ungemiljø

Ungemiljø
Ungemiljø
“En skole er de mennesker, som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls. De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv.”
Eleverne i ungemiljøet skal gives mulighed for:
 • at deltage åbent og ansvarligt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad, og hvor der hersker respekt for forskellighed og mangfoldighed og at øve sig i at vælge, handle og drage konsekvens. F.eks. ved at inddrage eleverne i de daglige forpligtelser og beslutningstagninger vedrørende undervisning, samt regler og normer for adfærd
 • at styrke selvtillid og mod. Bl.a. ved at arbejde med varierede fremstillingsformer som foredrag, projekter, drama og andre musiske/kropslige/kreative udtryksformer.
 • at dygtiggøre sig og udvikle de potentialer, som hver enkelt er begavet med. F.eks. ved at modtage undervisning på et højt, og samtidigt differentieret, fagligt niveau og ved at arbejde med fagkombinationer og metoder, der giver mulighed for at eleverne kan vælge sig ind på de efterfølgende ungdomsuddannelser.
 • at opdage betydningen af samspillet mellem mennesker og kulturer. F.eks. ved at inddrage internationale forhold i læringsprocessen gennem konkrete eller virtuelle forbindelser til jævnaldrende i lande uden for Danmark, og bl.a. ved at arbejde med emneområder, der fremmer dels forståelse for egne vilkår og dels forståelse og respekt for andre fremmede, minoriteter.
 • at bruge fantasien og blive forundret. Bl.a. gennem deltagelse i skabende projektforløb og gennem praktisk-musiske tilgangsvinkler i de boglige fag.
 • at opleve og erkende, at dannelse både drejer sig om etik og æstetik. Bl.a. gennem en klar oplevelse af, at intet er lige meget - at vi er hinandens forbilleder.
 • at blive opmærksom på samtalens tre nødvendige elementer: tale - lytte - svare. Først og fremmest gennem oplevelsen af selv at blive taget alvorligt og lyttet til.
 • at opdage og erkende, at der er brug for netop mig og mine bidrag - hvad enten det er i en matematiktime eller som trommeslager i musik.

Faglighed

Undervisningen er præget af en høj faglighed. Der lægges vægt på, at både arbejdsformer og indhold er afvekslende og repræsentative for det, som eleverne får brug for i deres videre uddannelse.

Karaktergivning

Karakterer betyder en del, men siger ikke noget om eleven bag karakteren, og den udvikling og arbejdsproces eleven er i.

Derfor har vi i udskolingen ikke så stort fokus på tallet, men på elevens udvikling og trivsel i læringsprocesserne, gennem mundtlig og skriftlig feedback.  God trivsel= god læring.

7. årgang vil eleverne ikke møde karakterer i hverken afleveringer, projekter eller standpunkt. Der vil altid være grundig feedback, som kan bruges fremadrettet. Dette gælder også på 8. årgang, hvor elever i løbet af foråret dog vil få karakterer i større opgaver samt standpunkt sidst i skoleåret. Dette sammenholdt med mundtlig og skriftlig feedback.

9. årgang og 10. årgang, vil elever få karakterer i afleveringsopgaver, test, projektopgave samt standpunktskarakterer to gange årligt, sammenholdt med den stadige grundige feedback.

Kreativitet

Den projektorienterede arbejdsform indgår i alle fag sideløbende med andre tilgange til undervisning. Ugens skema indeholder en kreativ blok på to lektioner, hvor man vælger at fordybe sig i et kreativt fag.

Fælles oplevelser

Eleverne får fælles oplevelser igennem årets foredragsrække for udskolingen, lejrskoler og diverse kulturarrangementer.

Individualitet

Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler sig til socialt velfungerende personligheder, og at de rustes til at kunne træffe gode valg for deres voksenliv.
Derfor giver vi plads til udvikling af individualitet. Men eleverne fastholdes samtidigt i et ansvarligt forhold til skolen og de mennesker, de færdes i blandt.

Arrangementer og fag

 • Vi har kulturelle arrangementer og spændende emneuger, hvor hele skolen er involveret
 • Der er udveksling i (8.kl). og 9.kl. Samarbejder i øjeblikket med skoler i Spanien, Italien og Tjekkiet
 • Primitiv overnatningslejr for 7. og 8. kl.
 • Vi har internetforbindelse i alle klasseværelser.
 • Der er praktikordning efter behov for 9. kl.
 • Fordybelsesdag ca én gang om måneden, hvor der gås helt i dybden med ét fag

10. klasse

Tilbuddet om 10. kl. henvender sig både til de elever, der har brug for at dygtiggøre sig yderligere, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, og til de elever, der har brug for lidt mere tid og nogle flere erfaringer, før de kan beslutte, hvad der videre skal ske.

Læs mere om 10. Klasse

Lærere i Ungemiljøet
 • Monica Nielsen
  Monica underviser i både børne- og ungemiljø i fagene matematik og natur/teknik
 • Heidi Steen Nørby (HN)
  Heidi fungerer i ungemiljøet og 10.kl. Hun underviser primært i matematik og naturfag.
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik, fysik/kemi og idræt.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i overbygningen i fagene tysk, geografi og biologi og i mellemtrinnet i matematik, engelsk og natur/teknik. Hun er fagudvalgsformand i tysk.
 • Per Duelund (PD)
  Per underviser primært i overbygningen i naturfagene. Han er desuden it-ansvarlig på skolen.
 • Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
  Mulle underviser i dansk, historie og tysk på mellemtrinnet samt i tysk i udskolingen. Mulle er repræsentant for mellemtrinnet i pædagogisk udvalg.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Mads underviser i dansk på mellemtrinnet og i udskolingen. Han bestrider jobbet som TR-suppleant.
 • Mette Kaas (MK)
  Mette underviser i primært dansk og engelsk i overbygningen. Mette er repræsentant for overbygningen i pædagogisk udvalg.
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Louise underviser primært i overbygningen og i specialcenteret i fagene dansk, historie og samfundsfag. Louise er fagudvalgsformand i dansk for overbygningen.
 • Kenneth Bukhave (KB)
  Skoleleder
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i overbygningen i fagene dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Danni underviser primært i overbygningen i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi.
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i overbygningen i fagene engelsk og tysk.
 • Astrid Fog (AF)
  Astrid underviser primært i overbygningen i fagene matematik og samfundsfag. Astrid er fagudvalgsformand i historie/samfundsfag/kristendom.