Loading...

Om Nyborg Friskole

Om Nyborg Friskole

Den frie skole

Nyborg Friskole er en fri grundskole med de rettigheder og forpligtelser dette indebærer.

Den fri skole er for elever, forældre, og medarbejdere ved Nyborg Friskole ensbetydende med

 • at stræbe efter at skabe den bedst mulige, uafhængige skole for alle
 • en fælles vilje til at påtage sig dette ansvar
 • en fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør Nyborg Friskole.

Menneskesyn og livssyn

NF betragter mennesket som suverænt og ukrænkeligt med sit eget værd, og samtidigt som et socialt individ der kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre.

Ud fra dette menneskesyn betragter vi tilværelsen som en lang række muligheder for hver enkelt til at bruge sit eget værd til gavn for de andre i fællesskabet.

Nyborg Friskoles mål

På baggrund af ovenstående er det Nyborg Friskoles opgave i samarbejde med forældrene at skabe mulighed for

 • at fremme og udvikle elevernes muligheder i tilværelsen
 • at opøve og styrke elevernes livsmod og livsduelighed
 • at eleverne deltager i de demokratiske processer der betragtes som en naturlig del af medleven i fællesskabet
 • at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder, kompetencer, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling
 • at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.

Pædagogisk grundsyn

Nyborg Friskole ser det som sin opgave i samarbejde med forældrene at skabe rammer for læring

 • hvor elevernes tillid til egne muligheder opøves.
 • hvor der bibringes eleverne perspektiv og baggrund for at tage stilling og handle – og dermed leve med i det der foregår og påtage sig et medansvar.
 • hvor den fordomsfrie og ligeværdige samtale kan finde sted.
 • hvor man tør sætte sig selv på spil.
 • hvor eleverne bliver værdsat og taget alvorligt i glade, livsbekræftende omgivelser.
 • hvor engagementet, både fagligt og socialt, og de gode oplevelser kan udvikle elevernes erkendelse, fantasi og lyst til at lære.

Vores skole

Nyborg Friskole er en ung skole, som blev grundlagt i 1996. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk skole, der er karakteriseret ved

 • Fokus på faglighed, kreativitet og dannelse
 • Relativ lav klassekvotient.
 • Forpligtende socialt fællesskab

Den høje faglighed gennemsyrer alle aktiviteter. Lærerstaben er ambitiøs på deres elevers vegne og kendetegnende for skolen er de voksnes lyst til samværet med eleverne. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtige dygtige til. Skolens faglige niveau og dermed elevernes gennemsnitlige resultat ved afgangsprøver, er meget højt. Effektiviteten af skolens samlede virke kan beskrives som værende af høj karakter.

Skolen har ca. 360 elever. Klassekvotienten er i gennemsnit 22 til og med 9. klasse og op til 26 på 10. årgang.

Trivsel

Det er vigtigt for os, at eleverne oplæres i social bevidsthed og lærer at begå sig godt i fællesskabet. Elevtrivsel og et godt klassemiljø er højt prioriteret og er bærende, når ånden på skolen skal beskrives. Mindst hvert tredje år gennemføres i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø en undersøgelse af elevers trivsel på skolen, senest oktober 2014. Undersøgelsen viser, at skolens indsats er lykkedes over al forventning. Vi oplever ikke frafald, hvilket skyldes denne fokus på den enkeltes trivsel.

Vi har stor fokus på den enkelte elevs behov – uanset niveau. Af eleverne forventer vi, at de vil lære så meget som muligt og udvikle sig, og at forældrene, i samarbejde med skolen, arbejder for at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte elev – individuelt såvel som en del af fællesskabet.

Nyborg Friskole er af Undervisningsministeriet certificeret som profilskole for specialundervisning.

Undervisningen

Friskoler har hver sin profil. Hos os handler det om høj faglighed og menneskelige egenskaber – med en engageret lærerstab, der har klare mål for undervisningen.

Alle skal med

Vi bruger meget tid på ikke at tabe nogen undervejs og evaluerer på klassen og dens udvikling for at se, om der er røde lamper, der begynder at blinke. Og er der noget, der blinker, så tilbyder vi specialundervisning til de elever, der kan have svært ved at følge med.

We speak English – i børnehaveklassen

Det tydeligste eksempel er nok, at vi begynder engelskundervisningen allerede i børnehaveklassen.
Ikke for at terpe, men for at give børnene appetit på den store verden, der åbner sig fra første dag i skolen.

Det handler om børn

Vi er en eksperimenterende skole, med stor fokus på fagligheden.
Det handler om børnene, og det handler om at kvalificere dem til resten af livet.
Med den rette ballast af kundskaber og social omgangsevne.
Undervisningen foregår dér, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt. Vi underviser ikke oppefra og ned, og vi underviser heller ikke med overliggeren på samme højde i en klasse. Vi ser på, hvad det enkelte barn har brug for.

IT på tavlen

IT er et naturligt værktøj i undervisningen og i elevernes fremtidige virke. På Nyborg Friskole skal eleverne medbringe egen PC fra 5. klassetrin. Skolen har bærbare PC og tablets tilgængelige for øvrige klasser. Desuden har skolen interaktive tavler i alle klasser. Skolekridt og svamp er afløst af moderne elektronik. Det giver mulighed for at lagre de ting, der skrives på tavlen.

Det handler om forældre

Vi sætter stor pris på forældrenes engagement, men må samtidig sige at pædagogikken her på skolen er lærerstabens egen. Det giver den kvalitet, som vi synes er helt karakteristisk for Nyborg Friskole. Og et ægte engagement hos lærerne.

Om at høre hjemme

Skolen er afdelingsopdelt, også fysisk, så eleverne ved, hvor de “hører hjemme” i hverdagen. Samtidig vægter vi fællesskabet i dagligdagen og den menneskelige dannelse.

Ordensregler?

Når Nyborg Friskole fremstår målrettet og ambitiøs på elevernes vegne, kunne man måske tro, at gammeldags disciplin også er på skemaet, og lektor Blomme lurer i baggrunden. Men sådan hænger tingene ikke sammen hos os.
Vi har ingen ordensregler, for det ligger ganske enkelt i luften, at alle har det bedst, når man opfører sig ordentligt over for andre og respekterer undervisning og tider.
Vi har det synspunkt, at når undervisningen forløber professionelt, så er der ikke behov for at styre unødigt.
Selvfølgelig kan der opstå uønskede situationer, og så griber de voksne ind, tager ansvar og optræder som forbilleder.

Nyborg Friskole
 • Heidi Theilgaard (HT)
  Børnehaveleder
 • Søren Flensborg (SVF)
  Viceskoleleder
 • Brian Klarskov Hansen
  Leder af Regnbuen Pædagog - ansat 32 timer om ugen
 • Mette Bjerre (MB)
  Afdelingsleder AUT underviser i AUT i dansk og matematik.
 • Kenneth Bukhave (KB)
  Skoleleder
 • Charlotte Stokholm Groth
  Skolesekretær
 • Ulla Stenstrøm
  Regnskabsfører
 • Eva Danielsen
  Eva arbejder i børnemiljøet som skolepædagog. Hun har 22 ugentlige lektioner
 • Britta Storm (BS)
 • Mette Hessellund (MH)
  Underviser i dansk i overbygningen og er den ene af skolens to musiklærere.
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  Underviser på mellemtrin i idræt, matematik og naturfag. Underviser i AUT i engelsk og krop og sundhed.
 • Nicolai Hansen (NAH)
  Nicolai underviser i både børnemiljøet i fagene matematik, natur/teknik, historie og idræt
 • Mia Lynge Andersen
  Pædagog, ansat 20 timer om uge i SFO og 10 timer i Indskolingen.
 • Christopher Peters (CS)
  Christopher underviser primært i indskolingen i matematik og natur/teknik. Derudover har han engelsk i ungemiljøet
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljø og AUT. Har derudover også billedkunst.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i Nat/tek.
 • Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
  Klasselærer og underviser på børnemiljøet/mellemtrinnet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i ungemiljøet i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Underviser i Dansk, Engelsk, Idræt, Kristendom i både børnemiljø og ungemiljø
 • Line Jørck-Thomsen (LJ)
  Line underviser primært på mellemtrinnet og i specialcenteret i fagene dansk, engelsk, historie og billedkunst. Endvidere er hun støttelærer i udskolingen i dansk og engelsk. Line er også sikkerhedsrepræsentant.
 • Christina Panduro (CP)
  Christina underviser primært i mellemtrinnet i fagene dansk og engelsk. Endvidere er hun støttelærer i mellemtrinnet i dansk og engelsk.
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.
 • Mette Cecilie Petersen (MC)
  Mette underviser i 0. klasse.
 • Karen Madsen (KM)
  Karen underviser i børnemiljøet i flere fag.
 • Kristina Weber Jensen (KW)
  Underviser i tysk i Ungemiljøet og i AUT
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Underviser i historie og samfundsfag i ungemiljøet samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Underviser i matematik i ungemiljøet. Underviser i AUT i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Andreas Emil Nyrop (AN)
  Klasselærer. Underviser i historie, idræt, samfundsfag, madkundskab og dansk. Matematik i AUT
 • Sofie Fjendbo (SF)
  Sofie underviser i ungemiljøet. Hun underviser primært i matematik og naturfag.
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Underviser i ungemiljøet i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Per Duelund (PD)
  Underviser i naturfagene og matematik i udskoling og AUT. IT-ansvarlig
 • Mette Kaas (MK)
  Underviser og klasselærer i udskolingen + 10 klasse i dansk. Tovholder i udskolingen. Tillidsrespræsentant
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Underviser i ungemiljøet i dansk og kristendom. Støttelærer i dansk og engelsk. Fagudvalgsformand i dansk for ungemiljøet
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i overbygningen i fagene dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Underviser i ungemiljøet i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk og idræt
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i overbygningen i fagene engelsk og tysk.
 • Astrid Fog (AF)
  Klasselærer og underviser i Matematik, historie og samfundsfag i ungemiljøet
 • Birgitte Villebro Harebek (BVH)
  Birgitte underviser primært i udskolingen i faget dansk.
 • Ken Høg Riis (KR)
  Pædagogmedhjælper i børnehaven
 • Maria Jensen (MJ)
  Pædagogmedhjælper i børnehaven
 • Malene Andersen
  Pædagog og ansat 37 timer om ugen
 • Lone Hansen
  Pædagog og ansat 16 timer om ugen
 • Susanne Cardel
  Medhjælper og ansat 20 timer om ugen i SFO
 • Birgitte Sørensen
  Medhjælper og har 20 timer om ugen i SFO.
 • Peter Schødt
  Pedelmedhjælper
 • Bjarne Pedersen
  Pedelmedhjælper
 • Mads Groth
  Pedel
 • Steffen Bartel
  Pedelmedhjælper
 • Rasmus Rovelt Andreasen
  Bestyrelsesmedlem Kontaktperson for børnemiljø 0-2kl
 • Martin Storm van den Brekel
  Bestyrelsesmedlem Kontaktperson: Børnehave
 • Lone Palm Jørgensen
  Bestyrelsesmedlem Kontaktperson: Ungemiljøet 7 - 9kl
 • Dennis Hou Holck
  Bestyrelsesmedlem Kontaktperson: Børnemiljø 3 - 6.kl samt AUT
 • Karsten Godiksen
  Næstformand i bestyrelsen Kontaktperson: Ungemiljø 7.kl - 9.kl
 • Christina Lyngbakke Larsen
  Bestyrelsesformand Kontaktperson: Børnemiljø 3 - 6.kl
 • Helena Koch
  Bestyrelsesmedlem Kontaktperson: Børnemiljø 0-2.kl