Loading...

AUT

AUT
Andet undervisningstilbud
AUT - Andet undervisningstilbud
Nyborg Friskole kan tilbyde elever med behov for specialundervisning i dansk, matematik og engelsk et andet undervisningstilbud, hvor de undervises på små hold, alene eller med støtte i en udskolingsklasse.

Målet er, at elevernes faglige kompetencer udvikles optimalt bl.a. gennem brug af forskellige tilgange til læring, gennem opstilling af individuelle faglige mål og gennem løbende evaluering af den enkelte.

I AUT arbejder vi konkret og virkelighedsnært, så eleverne oplever, at fagene kan anvendes i dagligdagen.

AUT har også det pædagogiske mål, at elevernes livskompetencer udvikles, således at de bliver bedst muligt rustet til det ungdoms- og voksenliv, de skal leve.

Virkemidler:
 • Undervisningstilbuddet tilrettelægges i samråd med forældre og elever og er genstand for løbende evaluering - og justering.
 • Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra niveau, fag og timetal under hensyntagen til læringsstil, sociale – og emotionelle forhold.
 • Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer.
 • Undervisningen foregår alene, på små hold a´ 2- 7 elever og/eller i form af støtte i klassen.
 • Der er mulighed for særlige praktikordninger.
 • Der tilbydes kursus i andre skoleformer tilrettelagt for elever med særlige behov.
 • Elever kan have tilknytning til en udskolingsklasse, hvor de deltager i særlige aktiviteter som lejrskole, foredrag, fester m.m.
 • Eleverne kan integreres i alm. Klasser i de fag, hvor de fagligt og socialt kan begå sig.

Undervisning

Eleverne undervises i dansk, matematik, engelsk, idræt, samfundsorientering, naturfag og kreative/musiske fag i ugens løb. Det tilstræbes, at eleverne har få gennemgående lærere i hverdagen.

Undervisningen i AUT kendertegnes af

 • At den enkelte elevs undervisningstilbud er individuelt tilrettelagt, fleksibelt og overskueligt.
 • At dagligdagen er præget af struktur / forudsigelighed, succes og omsorg.
 • At eleverne i størst muligt omfang integreres i skolens dagligdag f.eks. kreative fag, blokdage, blokuger og lejrture.
 • At udskolingen af disse elever sker gennem en grundig forberedelse – via samtaler og evt. en særlig praktikordning.

Prøver


De elever, der har forudsætninger for det, kan gå til hel eller delvis afgangsprøve i et eller flere fag efter 9. eller 10. klasse.

Evaluering

Vi evaluerer undervisningen løbende for at sikre, at elevernes læring bliver så optimal som mulig. Derudover testes eleverne en gang årligt i dansk og matematik.

Undervisere i AUT
 • Kristina Weber Jensen (KW)
  Underviser i tysk i Ungemiljøet og i AUT
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Underviser i historie og samfundsfag i ungemiljøet samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Underviser i matematik i ungemiljøet. Underviser i AUT i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Andreas Emil Nyrop (AN)
  Klasselærer. Underviser i historie, idræt, samfundsfag, madkundskab og dansk. Matematik i AUT
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  Underviser på mellemtrin i idræt, matematik og naturfag. Underviser i AUT i engelsk og krop og sundhed.
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljø og AUT. Har derudover også billedkunst.
 • Per Duelund (PD)
  Underviser i naturfagene og matematik i udskoling og AUT. IT-ansvarlig
 • Mette Bjerre (MB)
  Afdelingsleder AUT underviser i AUT i dansk og matematik.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Underviser i ungemiljøet i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk og idræt
 • Birgitte Villebro Harebek (BVH)
  Birgitte underviser primært i udskolingen i faget dansk.
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.